Bestuur:
Gelukkige Kinderen in Ecuador, Amstelveen
(Niños Felices en Ecuador)

Penningmeester:  
Tom van Lindert

E:  tom@gelukkige-kinderen-in-ecuador.com

Secretaris:              
Esther Aukje Leeuwenkamp-deVries

E:  
esther@gelukkige-kinderen-in-ecuador.com

Voorzitter:            
Jurjen de Vries

E:  jurjen@gelukkige-kinderen-in-ecuador.com

Lid:                          
Tom de Boer


Stichting Gelukkige Kinderen in Ecuador
(Ninõs Felices en Ecuador)
Zorgvrij 18
1391 RM Abcoude
Beloningsbeleid: Gelukkige Kinderen in Ecuador, Amstelveen
(De stichting heeft een ANBI beschikking)
(Niños Felices en Ecuador)


Bestuur
De bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden alszodanig.  
Zij kunnen zonodig recht doen gelden op vergoeding van de door hen in de  uitoefening van hun functie te maken kosten.
Geen van de bestuursleden heeft tot nu toe kosten in rekening gebracht bij de Stichting voor het uit oefen van hun functie.
Personeel
De Stichting heeft geen personeel in dienst, beloning is hier dus niet van toepassing. 

Doelstelling: Gelukkige Kinderen in Ecuador
(Niños Felices en Ecuador)
DOEL:

 1. De Stichting stelt zich ten doel het treffen van voorzieningen op het gebied van kleding, voedsel, gezondheidszorg, opleiding en vorming ten behoeve van straatkinderen in Ecuador in het bijzonder in de hoofdstad Quito.

  2. De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken:

       a.  door het organiseren van evenementen, muziekvoorstellingen en loterijen.   
       b.  door het ververwen, beheren en exploiteren van financiële middelen en andere goederen, 
            welke in het kader van haar doelstelling worden aangewend.
       c.  met alle andere wettige middelen, welke – naar oordeel van haar bestuur -tot het bereiken van het door haar                   gestelde doel bevorderlijk  
kunnen zijn.


Beleidsplan Periode juli 2013-2018 
Gelukkige Kinderen in Ecuador  (Niños Felices en Ecuador)


Algemeen (Inleiding)

De stichting is opgericht op 7 juli 2009. 
De stichting beoogt uitsluitend het dienen van het algemene belang 
en heeft geen winstoogmerk. 
De doelgroep van de stichting woont en leeft in Ecuador, 
het land kan nog niet zelf voorzien in een sluitende keten van wonen , 
voeding, kleding  en onderwijs voor jonge kinderen.

Doelstelling Stichting

De stichting heeft ten doel:

 • Het treffen van voorzieningen op het gebied van kleding, voedsel, gezondheidszorg, opleiding en vorming ten behoeve van straatkinderen in Ecuador in het bijzonder in de hoofdstad Quito.
 • De lokale organisatie in Quito die voor de uitvoering zorgt te ondersteunen. Daartoe zullen nauwe contacten worden onderhouden en worden gewerkt aan de hand van projectplannen.


De Stichting heeft niet tot doel:

 • Als onderneming te opereren en daaruit winst te maken.


De werkzaamheden van de Stichting
Om de doelstellingen te realiseren verricht de stichting diverse werkzaamdheden, waaronder:

 • Organiseren van muziekmiddagen en-avonden met een bijdrage door de bezoekers.
 • Lotenverkoop tijdens evenementen, deze evenementen worden door de stichting dan wel door derden georganiseerde evenementen waarbij met hun toestemming ook de doelstelling van de Stichting Gelukkige Kinderen in Ecuador onder de aandacht wordt gebracht.
 • Wijnproeverijen en gala-avonden met muziek.
 • Collectes.
 • Veilen van verkregen goederen, diensten en reizen.
 • Sportevenementen (spinnen/marathons).
 • In Ecuador, Quito wordt nauw samengewerkt met de lokale initiatiefnemers voor de uitwerking van de te treffen voorzieningen voor de kinderen. De lokale uitwerking geschiedt op basis van projectplannen en overeenkomsten met de schoen en verzorgers van kinderen. Vooralsnog wordt vooral via de Nederlandse gemeenschap in Quito contact onderhouden met de uitvoerende instanties. Uiteindelijk za de mate waarin de stichting in staatis gelden te werven de omvang van de bestedingen en investeringen bepalen.
 • Promotie activiteiten: nagegaan zal worden welke vorm van promotie de geldinzameling het best kan ondersteunen. De uitwerking van een promotiefilm met een duidelijk beeld van de kinderen die behoren tot de doelgroep alsmede een vastlegging van de lopende projecten zal worden onderzocht.
 • De activiteiten van de stichting zullen op een web-site bekend worden gemaakt doormiddel van een agenda en verslagen van de activiteiten ronde inzameling en uitvoering i Ecuador.
 • De afstemming van de plannen van aanpak in Nederland en Ecuador vergen continue aandacht zodat het de uitvoering bevordert.


Verwerving van Gelden

De Stichting GELUKKIGE KINDEREN IN ECUADOR  (NINOS FELICES EN ECUADOR) houdt zich ook bezig met de werving van fondsen voor haar doelstellingen.
Naast de hiervoor omschreven wijze van inzamelen van gelden zullen de bestuursleden van de stichting giften voor de stichting werven via hun netwerk.

Het vermogen dat wordt verworven, is afkomstig uit onder andere:
a. giften en donaties van particulieren en bedrijven en overheidsinstellingen:
b. bijdragen van fonds wervende partners en/of steunstichtingen;
c. subsidies;
d. rendement  op het stichtingskapitaal;
e erfrechtelijke verkrijgingn;
f. overige baten;
g. zo mogelijk aansluiten bij Novib faciliteiten en vergelijkbare initiatieven.

Vermogensbeheer en besteding van gelden


De stichting beheert zelf het vermogen van de stichting. Zij belegt in effecten en houdt vermogen op rentedragende spaarrekeningen.

Beheer, besteding en uitkering vindt plaats conform de doelstellingen en statuten van de stichting. Uitkeringen worden voornamelijk gedaan aan de lokale organisatie in Ecuador. In Quito Ecuador wordt door een lokale werkgroep van de Stichting de relatie onderhouden met de lokale organisatie van "Zusters van Divina Volenta"" uit Rome en in Bassana del Grappa.. " . Het bestuur helpt met het samenstellen van de businessplannen en beoordeelt periodiek de kwaliteit van de organisatie die met de uitvoering bezig is. Naar verwachting is jaarlijks Euro 275,-- per kind nodig voor behuizing, onderwijs, dagelijks voedsel, kleding en gezondheidszorg. Gestreefd wordt de individuele kinderen reeds op jonge leeftijd inde verzorgingskring op te nemen en na circa 10 jaar de ondersteuning voor het kind te stoppen. Het resultaat is mede te relateren aan de voltooiing van onderwijs en de gezondheidsmeting/ziektemeldeingen. Inrichten van periodieke rapportage vanuit Ecuador om de bestedingen te monitoren is een belangrijk aspect bij het handelen van de stichting. Zo nodig zal Ecuador worden bezocht. 

Tot Slot


Het bestuur doet periodiek aan risico-analys en zal ook attent blijven op samenwerking met andere organisaties teneinde de kring van de te bereiken kinderen en de kwaliteit van de verzorging zo effectief en efficiënt mogelijk te realiseren.
Teneinde de opzet en uitvoering transparant te maken zal worden gewerkt met Jaarbegrotingen en Projectbegrotingen, Voorts zullen jaarlijks Jaarstukken worden opgemaakt waarin de werkelijkheid wordt weergegeven. De bestuursvergaderingen worden genotuleerd.

Amstelveen,  december 2013