Bestuur:
Gelukkige Kinderen in Ecuador, Amstelveen
(Niños Felices en Ecuador)

Penningmeester:  
Tom van Lindert

E:  tom@gelukkige-kinderen-in-ecuador.com

Secretaris:              
Esther Aukje Leeuwenkamp-deVries

E:  
esther@gelukkige-kinderen-in-ecuador.com

Voorzitter:            
Jurjen de Vries

E:  jurjen@gelukkige-kinderen-in-ecuador.com

Lid:                          
Tom de Boer


Stichting Gelukkige Kinderen in Ecuador
(Ninõs Felices en Ecuador)
Zorgvrij 18
1391 RM Abcoude
Beloningsbeleid: Gelukkige Kinderen in Ecuador, Amstelveen
(De stichting heeft een ANBI beschikking)
(Niños Felices en Ecuador)


Bestuur
De bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden alszodanig.  
Zij kunnen zonodig recht doen gelden op vergoeding van de door hen in de  uitoefening van hun functie te maken kosten.
Geen van de bestuursleden heeft tot nu toe kosten in rekening gebracht bij de Stichting voor het uit oefen van hun functie.
Personeel
De Stichting heeft geen personeel in dienst, beloning is hier dus niet van toepassing. 

Doelstelling: Gelukkige Kinderen in Ecuador
(Niños Felices en Ecuador)
DOEL:

  1. De Stichting stelt zich ten doel het treffen van voorzieningen op het gebied van kleding, voedsel, gezondheidszorg, opleiding en vorming ten behoeve van straatkinderen in Ecuador in het bijzonder in de hoofdstad Quito.

  2. De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken:

       a.  door het organiseren van evenementen, muziekvoorstellingen en loterijen.   
       b.  door het ververwen, beheren en exploiteren van financiële middelen en andere goederen, 
            welke in het kader van haar doelstelling worden aangewend.
       c.  met alle andere wettige middelen, welke – naar oordeel van haar bestuur -tot het bereiken van het door haar                   gestelde doel bevorderlijk  
kunnen zijn.


Beleidsplan 2021-2025 
Gelukkige Kinderen in Ecuador  (Niños Felices en Ecuador)


Algemeen (Inleiding)

BELEIDSPLAN 2021-2025
 
Algemeen (Inleiding)
De stichting is opgericht op 7 juli 2009, beoogt uitsluitend het dienen van het algemeen belang en heeft geen winstoogmerk. De doelgroep van de stichting woont en leeft in Ecuador, een land dat zelf nog niet voor iedereen kan voorzien in een sluitende keten van wonen, voeding, kleding  en onderwijs voor jonge kinderen.
 
Doelstelling Stichting
De stichting heeft ten doel: het treffen van voorzieningen op het gebied van kleding, voedsel, gezondheidszorg, opleiding en vorming ten behoeve van straatkinderen in Ecuador in het bijzonder in de hoofdstad Quito.
 
Bij de realisatie van deze doelstelling wordt nauw samengewerkt met de lokale initiatiefnemers in Ecuador. Door intensief samen te werken met een school in de wijk "Comité del Pueblo" kunnen de gesponsorde kinderen goed worden gevolgd in hun leerontwikkelingen en bestaat zekerheid omtrent de besteding van de beschikbare middelen.
 
Toezeggingen en uitkering van gelden zijn gebaseerd op de doelstelling van de stichting. Uitkeringen worden daarbij via de lokale organisatie in Ecuador gedaan, die op haar beurt de relatie onderhoudt met de school die wordt bestuurd door de Orde van de Zusters van Divina Volenta uit Rome en Bassana del Grappa. Het bestuur helpt bij het opstellen van plannen en beoordeelt periodiek de kwaliteit van de uitvoering.
 
Naar verwachting is jaarlijks € 275,- per kind in de basisschoolleeftijd nodig voor de ondersteuning van behuizing, onderwijs, dagelijks voedsel, kleding en gezondheidszorg. Voor kinderen in het hoger onderwijs bedraagt dit bedrag jaarlijks € 1.100,-. Gestreefd wordt om individuele kinderen reeds op jonge leeftijd in de verzorgingskring op te nemen en na circa 10 jaar de ondersteuning voor het kind te stoppen. Het resultaat is mede te relateren aan de voltooiing van onderwijs en de gezondheidsmeting respectievelijk ziektemeldingen. De periodieke rapportage vanuit Ecuador om de bestedingen te monitoren is een belangrijk richtsnoer bij het handelen van de stichting. Zo nodig zal Ecuador worden bezocht. 
 
De Stichting wil steeds meerjarige support leveren voor circa 20 – 25 kinderen en beoogt daarbij steeds een dusdanige reserve te hebben dat zij alle betrokken kinderen kan blijven ondersteunen gedurende de volledige tijd dat zij de gekozen opleiding blijven volgen. Na afloop van de basisschool wordt in samenspraak met de lokale partners bekeken of de ondersteunde kinderen in aanmerking komen voor verdere ondersteuning bij het volgen van hoger onderwijs. Ook dan blijft de Stichting dat doen zolang het kind de gekozen opleiding blijft volgen.
 
Fondsenwerving door de Stichting
Via haar website www.gelukkige-kinderen-in-ecuador.com zal de stichting bekendheid geven aan haar activiteiten en onder meer haar jaarlijkse financiële verantwoording publiceren.  Om haar doelstellingen te realiseren onderneemt de stichting verschillende activiteiten  voor de werving van eenmalige en structurele donoren, zoals het organiseren van:
·                   collectes;
·                   muziekmiddagen en -avonden met een bijdrage door bezoekers;
·                   wijnproeverijen en gala-avonden met muziek;
·                   sportevenementen (spinnen, hardlopen);
·                   veilingen van geschonken goederen en diensten;
·                   lotenverkoop tijdens de bovengenoemde evenementen;
·                   promotie-activiteiten ter ondersteuning van het bovenstaande.
 
De fondsen kunnen daarbij afkomstig zijn uit:
·                   giften en donaties van particulieren, bedrijven en overheidsinstellingen:
·                   bijdragen van fondswervende partners en/of steunstichtingen;
·                   subsidies;
·                   rendement  op het stichtingskapitaal;
·                   legaten of andere erfrechtelijke verkrijgingen;
·                   overige baten.
 
Vermogensbeheer
Gezien het langjarig commitment wat de stichting aangaat bij de ondersteuning van "haar" kinderen is een aanzienlijk deel van het vermogen in een bestemmingsreserve vastgelegd, waarvan de omvang wordt bepaald door de langjarige verplichtingen die aan het einde van het boekjaar nog bestaan. Daarbij wordt gebruik gemaakt van inschattingen. De stichting  beheert haar eigen vermogen. Gezien haar doelstelling belegt zij terughoudend, waarbij de  mogelijkheid bestaat vermogen aan te houden op spaarrekeningen
 
Financiële verantwoording
De Stichting publiceert jaarlijks op de website haar financiële verantwoording over het voorgaande boekjaar. De financiële verantwoording bestaat uit de balans per het einde van dat boekjaar, de rekening van baten en lasten alsmede een toelichting hierop. In de rekening van baten en lasten zijn zowel de herkomst van baten als de gemaakte kosten gespecificeerd. De bestuurders van de Stichting ontvangen geen beloning voor de door hen verrichtte werkzaamheden. De Stichting heeft geen winstoogmerk en zal haar eventuele reserves besteden aan het realiseren van haar doelstellingen.
Tot Slot


Het bestuur doet periodiek aan risico-analys en zal ook attent blijven op samenwerking met andere organisaties teneinde de kring van de te bereiken kinderen en de kwaliteit van de verzorging zo effectief en efficiënt mogelijk te realiseren.
Teneinde de opzet en uitvoering transparant te maken zal worden gewerkt met Jaarbegrotingen en Projectbegrotingen, Voorts zullen jaarlijks Jaarstukken worden opgemaakt waarin de werkelijkheid wordt weergegeven. De bestuursvergaderingen worden genotuleerd.

Amstelveen,  december 2020